Vedtægter for ”Motion og Samvær” i Syddjurs

§ 1. Navn.
Foreningen til fremme af motion og samvær i Syddjurs Kommune
Foreningen er stiftet: 18-09-2001
Postadresse er hos formanden. Se hjemmesiden: www.motionogsamvær.dk.

§ 2. Formål.
Foreningens formål er ved motionsidræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3. Medlemmer.
Alle, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf kan blive medlem.
Medlemskontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling.

§ 4. Foreningens ledelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som har pligt til at drage omsorg for, at det, der er udtrykt i foreningens formålsparagraf, er det der præger foreningens arbejde.

§ 5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, herunder formand, kasserer og sekretær.
Der vælges 1 suppleant for bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til særlige opgaver.
Bestyrelsen fører protokol, ved afholdte møder.

§ 6. Ordinær generalforsamling.
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Indkaldelse skal ske ved opslag på foreningens aktivitetssteder, mindst 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent og stemmetællere.
2.
Bestyrelsens beretning.
3.
Fremlæggelse af regnskab.
4.
Indkomne forslag.
5.
Fastsættelse af kontingent.
6.
Valg af bestyrelse og suppleant.
7.
Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
8.
Eventuelt.

Valgberettiget er ethvert aktivt medlem, der ikke er i kontingent restance for det afsluttede regnskabsår.
Alle valg gælder for 2 år, dog vælges suppleanter for 1 år.
På lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen – og på ulige år 3 medlemmer til bestyrelsen.
Afstemningen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte (se dog §9 og §10)
Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
De vedtagne beslutninger indføres i protokollen, som skal underskrives af dirigenten.§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsen kræver det, eller 15 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig og begrundet begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæring herom.
Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden.

§ 8. Regnskab & revision.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Senest 31. januar afleverer bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorernes påtegning.
Foreningens valgte revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision.
For foreningens forpligtigelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 9. Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1 måned før ordinær generalforsamling.
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10.Foreningens opløsning.
Opløsning kræver 75% af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler motionsaktiviteter i Rønde.

Således vedtaget på generalforsamling den 6.  oktober 2014.


Dirigent: Helge Poulsen

Bestyrelse: Anne Lise Laursen      Anna Kristiansen      Jürgen Jürgensen